oferta zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. księgowych z dnia 13.08.2019r.

Nazwa i adres jednostki:

Dom im. J. Korczaka
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku
ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk
tel. (58) 552-30-40

Stanowisko:

Specjalista ds. księgowych

Wymagania niezbędne:

  1. Niezbędne wykształcenie ukończone :jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
    2.    Wymagany staż pracy minimum 4 lata

Wymagania dodatkowe:

Wiedza z zakresu zasad wynagradzania pracowników, oraz znajomość księgowych programów komputerowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom Domu im. J. Korczaka, prowadzenie księgowości finansowej i magazynowej Domu (m.in. przyjmowanie faktur z działu administracji, dokonywanie przelewów, systematyczne prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów materiałów magazynowych)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana na terenie Placówki,
b) obsługa sprzętu komputerowego, biurowego, praca na dokumentach

Wymagane dokumenty:

a) CV
b) list motywacyjny
c) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
d) kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
e) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2019r poz. 1282)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na
adres:
Dom im. J. Korczaka
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku
ul. Abrahama 56
80-307 Gdańsk

z dopiskiem: „oferta zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. księgowych”
w terminie do dnia 26 sierpień 2019r. do godz. 15:45.
Decyduje data wpływu oferty do Placówki.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/oferty_pracy/ oraz na stronie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w zakładce „ogłoszenia”: https://korczak.gdansk.pl/ogloszenia/oferty-pracy
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kadrach Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Dom im. J. Korczaka RPOT nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w styczniu 2015r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

Aktualnie poszukujemy osobę na stanowisko WYCHOWAWCA

Poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu, będzie tak jak my z pasją podchodzić do swojej pracy. Nasz Dom jest bezpiecznym, pełnym ciepła miejscem, gdzie staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju każdego dziecka.

Jeśli spełniasz poniższe wymagania, chcesz zdobyć doświadczenie na stanowisku wychowawcy w wyjątkowym miejscu zapraszamy, wyślij CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Na oferty czekamy do 31 sierpnia

Wymagania: ukończone studia wyższe:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo
c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

Obowiązki :
Opieka i pielęgnacja dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka

Wymagania:
Wiedza z zakresu metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Cechy osobowości:
Cierpliwość, empatia, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

 

W CV proszę zamieścić klauzulę :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).