Zabawy dzieci w ogrodzie Domu Korczaka w latach 70-tych

Dom powstał w 1945 r. tuż po wyzwoleniu, jako pierwszy Dom Małych Dzieci w Gdańsku. Początkowo mieścił się przy ul. Hibnera (obecnie ul. Do Studzienki), a przeznaczony był dla sierot wojennych i matek samotnych, które pozostawały bez dachu nad głową i środków na przetrwanie.

W 1957 r. Dom został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku mieszczącego się przy ul. Abrahama w Gdańsku oraz otrzymał nazwę Państwowy Dom Małych Dzieci w Gdańsku Oliwie. Dom funkcjonował jako samodzielna jednostka do 01.10.1972 r., a przebywały w nim dzieci od 0 do 3 lat.

W latach 01.10.1972 r. - 31.08.1992 r. Dom podlegał Zakładowi Opieki Zdrowotnej nr 1 w Gdańsku nie zmieniając swego charakteru: nadal przebywały tu dzieci pozbawione opieki do 3 roku życia.

W 1981 r. dom przystąpił do Polskiego Komitetu Korczakowskiego, a w 1985r. przyjął imię Janusza Korczaka.

Od dnia 01.09.1992 r. do dnia 31.12.1994 r. Dom podlegał formalnie, finansowo i merytorycznie Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku - Oliwie. Od 14.07.1992 r. Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego został przekształcony w Dom im. Janusza Korczaka Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci w Gdańsku przyjmujący dzieci zdrowe, jak i seropozytywne oraz z różnymi schorzeniami fizycznymi i psychicznymi. W związku z tym, że dzieci wymagały dłuższego leczenia i rehabilitacji przedłużono okres ich pobytu do 7 lat, a nie jak dotychczas do 3 roku życia.

Od stycznia 1995 r. Dom im. J. Korczaka został wyłączony z ZOZ-u i podporządkowany bezpośrednio Wojewódzkiemu Wydziałowi Zdrowia, natomiast od 1 stycznia 1999 r. decyzją Wojewody Pomorskiego podporządkowany samorządowi województwa pomorskiego.

Dom im. J. Korczaka Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gdańsku od 1 stycznia 2004 r. stał się Domem im. J. Korczaka Regionalną Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Placówka utrzymała swój wielofunkcyjny specjalistyczny charakter i nadal przebywały w niej dzieci chore i niepełnosprawne od 0 do 7 roku życia.

W związku z niespełnianiem obowiązujących standardów opieki i wychowania w 2006 roku został opracowany program naprawczy placówki. Program został przyjęty Uchwałą Nr 962/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 r. W programie założono zmianę specyfiki pracy placówki i przekształcenie jej w specjalistyczną placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla dzieci chorych i niepełnosprawnych do 12 roku życia, co skutkowało zaprowadzeniem szeregu zmian w pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi, w tym wprowadzeniem wielu specjalistycznych oddziaływań mających na celu właściwe stymulowanie ich rozwoju.

W wyniku realizacji założeń programu naprawczego Wojewoda Pomorski wydał zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej na czas nieokreślony.

Od 2012 r. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza został przekształcony na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Dom im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną. W Domu przebywać może łącznie 45 dzieci.

OSOBY KIERUJĄCE DOMEM:

Pierwszym kierownikiem Domu była dr A. Kamińska, następnym dr. Kazimierz Krajewski.

W latach 1958-1969 Domem kierowała Krystyna Zając, następnie Wanda Sawicka.

Następni dyrektorzy Domu to:

Od sierpnia 1972 r. Do 31.XII.1982 r. - Maria Sokołowska

Od 01.01.1983 r. do 31.07.1999 r. - Małgorzata Grabowska

Od 01.08.1999 r. do 28.02.2006 r. - Krystyna Rosowicz - Rybczak

Od 01.03.2006 r. do 30.06.2006 r. - p.o. Małgorzata Alaba

Od 01.07.2006 r. do 17.09.2014 r. - Urszula Burtowicz - Kulesza

Od 18.09.2014 r. do 31.10.2014 r. - p.o Agnieszka Zabłocka

Od 01.11.2014 r. do 30.06.2015 r. - Ilona Puckowska - Pociask

Od 01.07.2015 r. do 29.04.2016 r. - p.o. Kinga Myrcik

Od 30.04.2016 r. do chwili obecnej - Ilona Puckowska - Pociask