W Domu przebywa obecnie 45 dzieci w wieku 0d 0 do 12 lat, podzielonych na 3 grupy opiekuńczo-wychowawcze.

Wszystkie dzieci mieszkające w Domu im. J. Korczaka są chore i niepełnosprawne. Najczęściej występuje niepełnosprawność sprzężona, czyli złożona, podwójna lub wieloraka.

Dla każdego dziecka jego wychowawca, we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w placówce, opracowuje plan pomocy dziecku. W planie tym zawarte są cele długoterminowe i krótkoterminowe, które chcemy osiągnąć w pracy z dzieckiem.

jazda na łyżwach

Kadra Domu im. J. Korczaka stosuje nowatorskie metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Z dziećmi prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Indywidualne zajęcia terapeutyczne to:

Terapia integracji sensorycznej, która jest systemem ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, tak aby powodować i wyzwalać odpowiednie rekcje sensoryczne. Przez zabawę w ciekawym dla dziecka otoczeniu wyposażonym w zjeżdżalnie, huśtawki, piłki, trampoliny, drabinki dziecko uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Dzięki takiej terapii uzyskujemy u dziecka poprawę pracy wszystkich zamysłów: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi.