oferta zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. księgowych z dnia 13.08.2019r.

Nazwa i adres jednostki:

Dom im. J. Korczaka
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku
ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk
tel. (58) 552-30-40

Stanowisko:

Specjalista ds. księgowych

Wymagania niezbędne:

  1. Niezbędne wykształcenie ukończone :jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
    2.    Wymagany staż pracy minimum 4 lata

Wymagania dodatkowe:

Wiedza z zakresu zasad wynagradzania pracowników, oraz znajomość księgowych programów komputerowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom Domu im. J. Korczaka, prowadzenie księgowości finansowej i magazynowej Domu (m.in. przyjmowanie faktur z działu administracji, dokonywanie przelewów, systematyczne prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów materiałów magazynowych)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana na terenie Placówki,
b) obsługa sprzętu komputerowego, biurowego, praca na dokumentach

Wymagane dokumenty:

a) CV
b) list motywacyjny
c) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
d) kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
e) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2019r poz. 1282)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na
adres:
Dom im. J. Korczaka
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku
ul. Abrahama 56
80-307 Gdańsk

z dopiskiem: „oferta zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. księgowych”
w terminie do dnia 26 sierpień 2019r. do godz. 15:45.
Decyduje data wpływu oferty do Placówki.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/oferty_pracy/ oraz na stronie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w zakładce „ogłoszenia”: https://korczak.gdansk.pl/ogloszenia/oferty-pracy
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kadrach Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Dom im. J. Korczaka RPOT nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w styczniu 2015r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.